Služby

Obchodné právo

 • Poradenstvo pre start-upy
 • Zakladanie – obchodných spoločností:
  • verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)
  • komanditná spoločnosť (k.s.)
  • spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
  • akciová spoločnosť (a.s.)
 • Zakladanie družstiev
 • Zakladanie organizačných zložiek a spoločných podnikov
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach – prevod obchodných podielov, rozšírenie predmetu podnikania, zmeny konateľov, znižovanie a zvyšovanie základného imania, reorganizácie spoločností
 • Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
 • Príprava dokumentov z valných zhromaždení, rozhodnutí mimo valného zhromaždenia, rozhodovaní jediného spoločníka spoločnosti
 • Due diligence
 • Vypracovanie právnych analýz a stanovísk
 • Poradenstvo pri zrušení a likvidácií spoločnosti
 • Zmluvné vzťahy akcionárov, spoločníkov, konateľov
 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv
 • Asistencia pri obchodných rokovaniach
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Dohadovanie mimosúdnych urovnaní
 • Zastupovanie v prípadných súdnych sporoch a pred inými orgánmi verejnej správy

Právne poradenstvo pre mestá

 • Poradenstvo pri zasadnutiach mestského zastupiteľstva
 • Zakladanie príspevkových a rozpočtových organizácií
 • Zakladanie obchodných spoločností s účasťou mesta
 • Právne poradenstvo pri samosprávnej činnosti
 • Asistencia pri rokovaniach s investormi
 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv
 • Zastupovanie pred súdmi
 • Vypracovanie právnych analýz a stanovísk

Energetika

 • Podmienky podnikania v energetike v tradičných, ako aj v obnoviteľných zdrojoch energie
 • Právne vzťahy pri výstavbe, zapájaní a prevádzkovaní energetických stavieb
 • Predaj elektrárni
 • Tepelná energetika
 • Zmluvy o dodávke a odbere tepla, elektriny
 • Komunikácia s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ( ÚRSO) a ďalšími orgánmi verejnej správy v SR

Pracovné právo

 • Poradenstvo pri nastavení organizačnej štruktúry
 • Vypracovanie a zmeny pracovných zmlúv
 • Príprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Vypracovanie organizačného poriadku, pracovného poriadku, vnútorných predpisov zamestnávateľa
 • Ukončenie pracovného pomeru
 • Poradenstvo pri hromadnom prepúšťaní
 • Personálny leasing
 • Právny audit pracovných zmlúv
 • Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 • Zastupovanie pred orgánmi inšpekcie práce

Právo nehnuteľností

 • Právny audit vlastníckych vzťahov nehnuteľnosti
 • Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o zriadení vecných bremien a iných vecných práv
 • Príprava a pripomienkovanie nájomných zmlúv a dohôd o užívaní
 • Asistencia pri rokovaniach
 • Zastupovanie pred príslušnými orgánmi verejnej správy

Občianske právo

 • Vypracovanie zmlúv ( napr. kúpna, nájomná, o dielo, darovacia a pod.)
 • Právne poradenstvo súvisiace s vyporiadaním podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva
 • Zakladanie občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií
 • Vypracovanie právnych analýz a stanovísk
 • Zastupovanie v súdnom konaní a pred inými orgánmi verejnej správy
 • Poradenstvo pri uplatnení náhrady škody, vydaní bezdôvodného obohatenia
 • Servis súvisiaci s právom duševného vlastníctva
 • Právne poradenstvo súvisiace so zabezpečovacími inštitútmi ako napríklad: záložné právo, ručenie, zmluvná pokuta, úroky, zádržné právo

Investície v SR

 • Právny servis pri brownfield a greenfield projektoch
 • Právne poradenstvo súvisiace s financovaním projektov formou štátnej pomoci, „fondov Európskej únie“, prípadne iných verejných zdrojov
 • Právne poradenstvo súvisiace s financovaním projektov prostredníctvom bánk
 • Príprava právnych analýz a stanovísk
 • Asistencia pri rokovaniach
 • Zastupovanie pred príslušnými orgánmi verejnej správy v SR